Skip to content
Sakura Garden - Atoka

Order online for takeout: 17. Shrimp on the Stick (3) from Sakura Garden - Atoka. Serving the best Japanese in Atoka, TN.